Dremat – nowoczesne technologie

W okresie od 01.03.2006 do 06.08.2007 jako pierwszy został zrealizowany projekt

„DREMAT – nowoczesne technologie plazmowe”, który podzielony był na dwa działania.

Pierwsze działanie opierało się na zakupie środka trwałego w postaci przecinarki plazmowo-tlenowej oraz filtra blokowego, którego zadaniem jest odciąganie i oczyszczanie powietrza
z dymów suchych powstających w wyniku cięcia plazmowo-tlenowego. Dzięki nim
w przedsiębiorstwie „Dremat” została wdrożona nowoczesna technologia przecinania plazmowo-tlenowego, a poprzez zakup filtra zadbano o warunki pracy i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Drugie działanie obejmowało zakup kolejnego środka trwałego w postaci sterowanego numerycznie centrum obróbczego. Działanie zakończyło się sukcesem – uruchamiliśmy i włączyliśmy w ciąg produkcyjny nowe urządzenie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

 • Zakupione w ramach realizowanego projektu urządzenia kierowane są automatycznie za pośrednictwem oprogramowania i zewnętrznego panelu sterującego, który umożliwia zaprogramowanie maszyny,  która samodzielnie wykonuje wszystkie czynności.
 • Ponad to frezerskie centrum obróbcze posiada zamkniętą przestrzeń roboczą, co przyczynia się do znacznego ograniczenia negatywnych skutków pracy maszyny i dostosowania warunków pracy do obowiązujących norm BHP.
 • Dzięki zrealizowaniiu projektu „DREMAT – nowoczesne technologie” podjęliśmy działania mające na celu poprawę stanu  środowiska naturalnego, co nastąpiło w wyniku:
  • redukcji liczby opiłków i zanieczyszczeń wydzielanych w procesie cięcia,
  • redukcji emitowanych gazów i pyłów poprzez zastosowanie filtra blokowego;
  • znacznej redukcji poziomu hałasu pracującego centrum obróbczego poprzez szczelną konstrukcję urządzenia i zamkniętą powierzchnię roboczą;
  • redukcji zużycia energii – nowozakupione urządzenia cechują się energooszczędnością;
  • wyeliminowania substancji chłodzącej urządzeń, co przyczynia się do redukcji emisji ścieków – nowe urządzenia działają w oparciu o system chłodzenia obiegowego;
  • zwiększenia wydajności procesu gromadzenia wiórów powstałych w centrum obróbczym poprzez zastosowanie specjalnych transporterów, samoczynnie zbierających odpady i nie dopuszczających do zanieczyszczenia środowiska rozproszonymi wiórami.