Zaprojektowanie, wdrożenie i certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2000 oraz 14001:2004

Okres od 01.02.2007 do 31.01.2008 to czas realizacji projektu „Zaprojektowanie, wdrożenie i certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2000 oraz 14001:2004

Realizacja projektu przebiegała etapami.

ETAP PIERWSZY polegał na zdiagnozowaniu i przygotowaniu przedsiębiorstwa do wdrożenia ZSZ poprzez ocenę stanu rzeczywistego w odniesieniu do wymagań normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

ETAP DRUGI to przygotowanie pełnej dokumentacji. Opracowano Schemat organizacyjny, Mapę procesów, Politykę jakości, Cele jakości, Politykę środowiskową, Cele środowiskowe, procedury procesów głównych, wspomagających, zarządzania., instrukcje specjalne oraz Księgę ZSZ, ustalono także i opracowano karty satnowiskowe dla pracowników. Kolejnym krokiem było przygotowanie wymaganych formularzy niezbędnych do zidentyfikowania zapisów z przebiegu procesów a także opracowanie systemu nadzoru efektywności procesów i należyty dobór wskaźników do procesów.

TRZECI ETAP polegał na weryfikacji i przeglądzie opracowanej i wdrożonej dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Przeprowadzono audity wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze. Dokonano przeglądu zintegrowanego systemu zarządzania.

W ramach projektu przeprowadzony został jeden audit certyfikacyjny, który odbył się
18,19,21 stycznia 2008. Jednostką certyfikacyjną, która zweryfikowała poziom wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania był Tüv Thüringen.

W wyniku przeprowadzonego auditu uzyskaliśmy pozytywną rekomendacje zespołu auditowego i decyzję o przyznaniu certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie:

„PROJEKTOWANIE,PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH ZE STALI CZARNEJ, KWASOODPORNEJ, ALUMINIUM. PRODUKCJA OPAKOWAŃ METALOWO-DREWNIANYCH WG DOKUMENTACJI KLIENTA”

KORZYŚCI DLA Z.P.H.U. „DREMAT” WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W OPARCIU O WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004

  • Gwarancja stałego wysokiego poziomu jakości usług i oferowanych produktów
  • Lepsze poznanie wymagań i oczekiwań Klientów —> dokładne ich spełnienie –> dobre postrzeganie jakości wyrobów —> a w efekcie wzrost zadowolenia Klientów.
  • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów, spadek liczby reklamacji
  • Usprawnienie funkcjonowania firmy i zarządzania firmą
  • Uporządkowanie przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów oraz wzrost efektywności prowadzonych działań w firmie
  • Podejście procesowe usprawniło obieg informacji i dokumentów
  • Wprowadzono dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności
  • Wzrost wiarygodności i prestiżu firmy
  • Identyfikacja oddziaływań organizacji na środowisko naturalne
  • Zarządzanie organizacją, aby zapobiegać niekorzystnym efektom i zanieczyszczeniom towarzyszącym produkcji